Platinum Advisor

Uemura Aiko (Japan)


SKI: FR-XP 168cm
POLE: XR-12A