Mogul

Ogihara Nagi (Japan)


SKI: MR-D 161cm
POLE: MR-13